DIANALUND

Høringssvar til Sorø Kommunes Vision og Planstrategi fra Dianalund Udviklingsråd

Overordnet set sætter vi pris på ønsket om at støtte op om FN’s verdensmål, og finder det er en ny og interessant tilgang til ”vision og planstrategien”.  Når det er sagt ser vi dog en udfordring i forhold til at gøre indholdet af de enkelte mål tilpas konkrete til at passe ind i en helt almindelig hverdag for en borger i Sorø kommune.

I forhold til de 4 overordnede temaer har vi følgende input og kommentarer fra Dianalund og DUR.

Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle

”Hverdagen skal fungere, og den skal fungere godt” – med dette mener vi også man bør inkludere en velfungerende og velforgrenet kollektiv trafik, som tillader borgere i alle aldre at komme hurtigt og effektivt frem til uddannelse, indkøb, sundhedscentre osv.

”Vi vil forebygge, og vi ved, at tidlig indsats betaler sig” – her er vi især optaget af at sikre alle børn og unge et værdigt og udbytterigt skoleforløb, hvor de mødes på det niveau de er og får de bedste muligheder for at udvikle sig og vokse med opgaverne.

Et andet emne i forhold til tidlig indsats er vores folkeskole, som vi er stolte af i Dianalund. Her ønsker vi et større fokus på at denne også tager sig pæn og tidssvarende ud ved at vedligeholde bygningsmassen i tide og ikke som nu hvor efterslæbet på dette område er uforholdsmæssigt stort. Vi ønsker at vores skole skal være førstevalget for byens og oplandets borgere fremfor de private tilbud.

Vi savner svar på hvornår kan vi forvente at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på især vores folkeskole vil være indhentet?

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie

Som Sorø kommunes Center by ønsker vi i Dianalund stadig en høj grad af medindflydelse på de emner og områder som berører vores hverdag og muligheder. Første runde af helhedsplaner er godt på vej, men vi ser gerne at dette følges op af nye muligheder for yderligere borgernær udvikling i Dianalund og opland allerede i tidsrammen for denne vision og planstrategi.

Et vigtigt emne som Centerby er muligheden for at kunne komme ”til og fra” på en effektiv og økonomisk måde. Vi ser gerne at der investeres i yderligere kollektiv trafik, gerne i form af mindre busser, delebiler, telebusser som er vidt forgrenet i forhold til både de mindre lokalsamfund og de større byer i regionen.

Et område er muligheden for at kunne komme ”til og fra” på cykel. Både i Dianalund by og på indfaldsvejene kunne vi ønske os et større fokus på sikre cykelveje både for store og små cyklister.

Vi mener ikke Dianalund er færdig med at vokse og ser oplagte muligheder for at fokusere bosætningsindsatsen på vores område også og ikke kun i hovedbyen.

Det ligger os meget på sinde ikke at centralisere alle offentlige og kulturelle institutioner i hovedbyen, vi mener der er plads til og behov for at også yderområderne tilgodeses, eksempelvis borgerservice i form af en udekørende funktion som servicerer forskellige byområder på skift hen over ugen.

Vi savner konkrete handlingsplaner på både cykelstier og fremtidige planer for offentlig transport.

Vi kan være bekymrede for om fokus i alt for høj grad flyttes til hovedbyen Sorø og at de mindre omkringliggende samfund glemmes i denne proces.

Omkring FN’s verdensmål nr. 13 ”Klimaindsats”, nr. 7 ”Bæredygtig energi” og nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”, ser vi ikke Sorø kommune gå forrest med denne vision og planstrategi. Det er svært at afkode hvorledes der i praksis støttes op om disse mål. Vi kunne ønske os et øget fokus på ”grønne løsninger” når dele af den kommunale bygningsmasse står for større renovering og ombygning. Til eksempel kunne tagkonstruktionen på Holbergskolen med fordel udstyres med solcellepaneler til både opvarmning af vand og produktion af elektricitet.

Vi savner svar på hvad Sorø Kommunes klimahandlingsplan er med et konkret og bindende mål om CO2-udledning.  Hvad er klimatilpasningsplanen for Sorø Kommune, der skal forebygge mod oversvømmelser og skader ved fremtidige skybrud? Hvilke planer er der for udpegning af arealer til placering af nye store vindmøller?

Tema 3: Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle

”Det handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring” – vi ønsker at alle uanset bopæl skal have mulighed for at deltage i en uddannelse. Et vigtigt element i dette for os er en effektiv offentlig transport som matcher de omkringliggende uddannelsesinstitutioner i forhold til mødetider og endt skoledag.

I forhold til pendlere ind til byens virksomheder ser vi det også essentielt at der er en velfungerende og vidtforgrenet offentlig transport.

Hvor er den nytænkte og innovative plan for den kollektive trafik i kommunen, der skaber et kvalificeret og effektivt modsvar til den overvældende individuelle trafik og herved reducerer CO2-aftrykket fra trafikken?

Tema 4: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi (besvaret af E-DUR)

Vi anerkender og roser Sorø kommune for også at have fokus på FN´s Verdensmål, der omhandler erhverv. Bæredygtighed og innovation går hånd i hånd med arbejdspladser og fremkommelighed til disse. Vi har mange mindre virksomheder i Dianalund og en lang række af disse er pendlere mod de større byer. Derfor ser vi infrastruktur og bosætning til og for vores medarbejdere, som en udfordring der bør tages hånd om og investeres i.

Vi kunne ønske en bedre sammenhængende kommune, hvor offentlig transport er bedre organiseret, således at folk ikke nødvendigvis behøver at have bil, som er tilfældet nu, og dermed undgår udledning fra disse. En samlet plan for og bedre struktur på cykelstiområdet ville også hjælpe dette.

Det er vigtigt for os at man kan tiltrække medarbejdere lokalt, hvilket på kort sigt tilsiger en større investering i udstykninger, som igen kan nedbringe transporttid og dermed udledning. Samtidigt ville dette medvirke til en øget bosætning.

Vi ser gerne nye boligområder hvor man tænker bæredygtighed ind, eksempelvis med fokus på solceller, permeable belægninger, lokal afledning af regnvand, solcelleteknologi og lignende med respekt for at kommunen er en skovrig og grøn kommune. Et eksempel på dette kunne være udstykningerne på Frederiksberg.

Større bredbåndsdækning og bedre tele infrastruktur er essentielt i Dianalund og omegnsbyerne, hvis man vil tiltrække nye borgere, og have adgang til at kunne arbejde hjemmefra. I Dianalunds største erhvervsudstykning Industri Vest er der eksempelvis fortsat kun mulighed for en gammel TDC tele ledning via væg. Der er i Industri Vest 65.000 m2 til rådighed for nye og kommende virksomheder og vi savner at der reklameres mere og gøres mere for at få udbygget området (flere virksomheder, bedre bosætning, kortere på arbejde – mindre udledning). Hvis vi skal tiltrække større og mere teknologiske virksomheder, eller blot udbygge eksisterende virksomheders muligheder, er det essentielt at der investeres i ovenstående.

Vi anbefaler Sorø kommune at man i forbindelse med verdensmålene har en løbende dialog og kontakt til både erhvervet, men også til disses brancheorganisationer, da mange ”detail” løsninger kommer herfra. I takt med at lovgivning på bl.a. miljøområdet ændres, tilrettes de enkeltes virksomheders adfærd sig ligeledes – oftest via anbefalinger og mindstekrav fra brancheorganisationer. Der er allerede en række krav til virksomheder og ikke mindst kommuners leverandører som sigter mod disse mål. Et øget samarbejde på tværs af organisationerne, samt en insisteren på at gå forrest kan rykke noget.

Som indledt anerkender vi Sorø kommunes ønske om at være en del af verdensmålene, og ikke mindst i aktivt at arbejde med dem. Det er vores håb at man arbejder mod den ”hele” kommune, hvor bæredygtighed er og bliver en fælles sag for både de der udleder, og de der benytter udledere. I sidste ende er vi alle udledere, og derfor er det bare med at komme i gang.

På vegne af E-DUR

Henrik Henriksen

 

Indsendt på vegne af Dianalund Udviklings Råd, DUR

Henriette Fosgerau

Formand for DUR

del dette

Nyheder

velkommen til
DUR
Dianalund UdviklingsRåd
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed