Fodbold Fitness

Dianalund IF har som noget nyt startet fodbold fitness op for alle piger og kvinder, som har lyst til at spille fodbold på et plan hvor det er sjovt, hyggeligt og samtidig lærerigt med diverse fodboldmæssig teknikker, øvelser, lege men også kampe!

Plads til alle

Det er et fodboldhold hvor der er være plads til alle aldre fra 18 år og opefter. Alle kan deltage uanset om du er helt grøn eller har lang erfaring med fodbold. Det kan også være du har spillet for mange år siden og gerne vil tilbage på fodboldbanen, men bare vil træne på et mere hyggeligt plan.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, så træner de i oktober på kunstbanen hver tirsdag fra kl.18.30 til 20. Fra den 1. november er det hver mandag på kunstbanen kl. 18.30 – 20.00.

Du vil have mulighed for at være med på 2 gratis prøve træninger så du kan prøve det af for at se om er noget for dig.

Så tag din mor, bedste veninde, kollegaer eller bedstemor under armen, og kom til fodbold fitness i Dianalund IF.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål angående fodbold fitness, er du meget velkommen til at kontakte Sune Christensen på tlf: 52409422 eller på mail: sunechristensen@godmail.dk

Stå sammen om at begrænse smittespredningen

Sorø Kommune er nu blandt kommunerne med flere end 50 smittede pr. 100.000 indbyggere. De seneste syv dage er 15 personer i Sorø Kommune smittet med covid-19. Det giver en incidens på 50, hvilket akkurat bringer Sorø Kommune op i det mørke felt på Statens Serum Instituts kort over smittespredningen. Blandt de ca. 30 kommuner, som har en incidens på 50 eller over, ligger Sorø Kommune dog i den absolut laveste ende.

Sorø Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af smitten, og kommunen følger myndighedernes retningslinjer og opfordrer borgere, foreninger og erhverv til at gøre det samme.

Kommunale tilbud er fortsat åbne

Smittespredningen har indtil videre ikke haft en karakter, som har kaldt på en generel nedlukning af kommunale tilbud. Det betyder, at skoler, dagtilbud, sundheds- og kulturtilbud samt Borgerservice er åbne som normalt. Opstår der smitte et sted, håndteres det lokalt. 

Vicekommunaldirektør i Sorø Kommune, Henrik Nielsen, siger: 

- Der har indtil videre være tale om ret enkeltstående smittetilfælde og ikke om et samlet smitteudbrud, som det, vi så for nogle uger siden i Ringsted. Derfor vurderer hverken vi eller Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er grundlag for at lukke kommunale tilbud. 

- Som situationen er nu, er det bedste, vi kan gøre, at følge myndighedernes retningslinjer og statsministerens opfordring til, at vi omgås færre mennesker, og at vi i øvrigt husker den gode adfærd i forhold til at holde afstand, holde god håndhygiejne og blive hjemme, hvis vi har symptomer. 

Lokale smittetilfælde

Der har gennem de seneste uger været flere lokale tilfælde af smitte i dagtilbud og skoler, hvor børnegrupper eller årgange er sendt hjem for at blive testet. Hvert enkelt tilfælde er håndteret omhyggeligt og i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen siger: 

– Jeg vil gerne på Sorø Kommunes vegne takke både forældre og medarbejdere, som har reageret med stor forståelse og tålmodighed. Vi oplever, at dialogen med forældrene om, hvordan vi håndterer de konkrete smittetilfælde, tydeligt bærer præg af, at der er en fælles forståelse for, at dette er en udfordring, vi skal løse i fællesskab. 

Pas særligt på risikogrupperne 

Der er ikke konstateret smittetilfælde på kommunens plejecentre og botilbud, og der er derfor heller ikke på nuværende tidspunkt indført yderligere restriktioner for besøg mv. Også her følger Sorø Kommune myndighedernes udmeldinger tæt.

Henrik Nielsen siger: 

- Vi opfordrer pårørende til at passe ekstra meget på, når de besøger borgere på plejecentre eller botilbud. Også her er det vigtigt at holde fast i de gode vaner og blive hjemme, hvis man har symtomer.

Undgå større forsamlinger

Sorø Kommune har tidligere aflyst det planlagte folkemøde, og senest er et stort mesterskabsarrangement for foreningslivet aflyst. Herudover er alle sociale arrangementer på skoler, institutioner og i andre dele af kommunen aflyst.

Kommunen opfordrer foreninger og andre til at se på deres planlagte arrangementer og vurdere konkret, om nogle bør aflyses eller afvikles på andre måder, for eksempel virtuelt.

- Vi opfordrer til, at man følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, og at man bruger sin sunde fornuft i de konkrete tilfælde, siger Henrik Nielsen.

Følg med i myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk

Budgetaftale for Sorø kommune indgået

Du kan få det hurtige overblik her: Fakta om udvalgte dele af budgetaftalen

Det er blot anden gang siden kommunalreformen, at et samlet Byråd står bag næste års budget, og det sker i et helt usædvanligt år. Med coronakrisen som bagtæppe og i en tid med stor usikkerhed om dansk økonomi er det samtidig det første budget efter den store reform af den kommunale udligning, hvilket skaber nye muligheder for Sorø Kommune.

Budgetaftalen indeholder markante løft til både drift og anlæg og sikrer samtidig en robust økonomi med overskud på den årlige drift og råderum til afdrag på gæld og nye investeringer. Samtidig styrkes Sorø Kommunes likviditet, så uforudsete hændelser og behov kan håndteres. Budgetaftalen omfatter desuden en skattenedsættelse af indkomstskatten fra 26,4 procent til 26,3 procent, en reduktion som er varigt finansieret af staten.  

Borgmester Gert Jørgensen siger:

- Det glæder mig at kunne præsentere en budgetaftale, som et samlet byråd står bag. På vegne af alle Sorø Kommunes borgere glæder jeg mig over, at vi nu kan høste frugterne af den økonomiske ansvarlighed, vi har udvist før udligningsreformen. Budgetaftalen medfører markante løft af både aktiviteter og anlæg – forbedringer, som vil komme borgere i alle aldre og alle dele af kommunen til gode. Der er tale om en historisk stærk aftale, hvor vi i Byrådet har lagt vægt på at sætte gang i udviklingsaktiviteter, der kan styrke kommunen på både kort og længere sigt. Med aftalen understøtter vi desuden Byrådets Vision 2022 og forbedrer forudsætningerne for at føre visionen ud i livet.

Nattevagter og midler til ældre- og socialområdet

Med budgetaftalen afsættes midler til et permanent løft af nattevagtsdækningen på kommunens tre små plejecentre, og der afsættes midler til på baggrund af erfaringerne fra coronaperioden at arbejde videre med samværsprojekter på kommunens plejehjem. Desuden investeres i udviklingen af kommunens sociale tilbud, og der lægges op til, at Sorø Kommune i de kommende år ansætter flere voksenelever for at imødekomme fremtidens behov for social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Lars Schmidt, siger:

- Det er meget positivt, at vi med budgetaftalen styrker nattevagtsdækningen på plejecentrene, og at vi bibeholder klippekortordningen, som mange borgere sætter stor pris på. Jeg er meget tilfreds med, at vi med denne aftale giver et væsentligt løft til både ældreområdet og det sociale område. 

Kultur- og idrætslivet styrkes

Kultur- og idrætslivet styrkes markant. Der afsættes midler til blandt andet en kunstgræspulje, et multifunktionelt gymnastiktræningscenter i Pedersborg-hallen, et basketballanlæg og en skaterbowl, og der afsættes 10 mio. kr. som en grundkapital henimod opførelse af en ekstra træningshal i Dianalund. Herudover styrkes kultur- og idrætslivet gennem puljemidler til blandt andet Sorø-ordningen og den kulturelle udviklingspulje.

Gruppeformand for det Konservative Folkeparti, Bo Christensen, siger:

- Det glæder mig allermest, at vi med aftalen sikrer en stabil drift og med den forbedrede økonomiske ramme nu kan prioritere velfærdsforbedringer, som vi har ønsket længe. Det glæder mig også, at vi med aftalen prioriterer at styrke samarbejdet mellem Kultur og Fritid og Social og Sundhed gennem etablering af et strategisk partnerskab og en kommuneaftale med DGI. Jeg er også begejstret for, at vi skaber mulighed for flere kunstgræsbaner, og at vi på det kulturelle område udbreder OrkesterMester til Stenlille Skole. 

Bedre normeringer og flere midler til folkeskolen

Med budgetaftalen tages et stort skridt hen mod de kommende minimumsnormeringer på dagtilbuds-området. Byrådet styrker normeringen i vores daginstitutioner markant og supplerer ligeledes de nationale bevillinger til folkeskolen. Herudover forbedres de fysiske rammer på flere skoler markant, og der er i den forbindelse afsat midler til en ny daginstitution på Holbergskolen i Dianalund.

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Anne Madsen, siger:

- Det, som glæder mig mest, er, at de mange debatter, vi har haft i Byrådet gennem årene, har båret frugt, så vi nu kan mødes om en aftale, der rummer væsentlige forbedringer for både mennesker og miljø, blandt andet i form af bedre normeringer i daginstitutionerne og forbedring af skolernes fysiske rammer.

Gruppeformand for Enhedslisten, Bo Mouritzen, siger:

- Jeg er glad for, at vi tager et stort skridt i retning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet og giver mulighed for kortere skoledage. Jeg glæder mig også over, at vi styrker den tidlige indsats gennem sundhedsplejen, og at vi åbner op for nye former for dagtilbud, for eksempel i form af en busbørnehave.

Bygninger og byudvikling

De kommunale ejendomme har et stort investeringsbehov, og med årets budgetaftale afsættes yderligere fire mio. kr. i 2021, som stiger til fem mio. kr. i år 2024, til at udbedre det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Desuden fokuseres fortsat på udvikling af byggegrunde i hele Sorø Kommune – ikke mindst i Ruds Vedby som Stenlille og Dianalund – og der investeres i at sikre hurtig sagsbehandling af byggesager.

Gruppeformand for Venstre, Rolf Clausen, siger:

- Det glæder mig, at vi med denne budgetaftale får taget solidt fat om renovering af Holbergskolen i Dianalund, og at vi samtidig får etableret en ny daginstitution på skolens matrikel. Vi afsætter desuden midler til at udbedre det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, som præger en del af kommunens bygninger, samtidig med at vi investerer i udvikling.

Natur, miljø og klima

Med budgetaftalen fordobler Byrådet Energi- og miljøpuljen til energirenovering af kommunale ejendomme, hvilket er et vigtigt skridt hen imod målsætningen om CO2-neutralitet. Budgetaftalen indeholder desuden 0,275 mio. kr. til udarbejdelse af en klimahandlingsplan, ligesom der i de kommende år vil blive arbejdet med at forbedre vilkårene for insekter og planter, blandt andet gennem mere bynær natur.

Gruppeformand for Radikale Venstre, Niels Aalbæk Jensen, siger: 

- Jeg synes især, det er meget positivt, at Byrådet står sammen om at tilslutte os DK2020 og udarbejde en klimahandlingsplan, og at vi fremrykker etableringen af ladestandere til elbiler fra 2025 til 2021, så Sorø Kommune bidrager til en klimavenlig infrastruktur.

Gruppeformand for Socialistisk Folkeparti, Linda Nielsen, siger:

- Jeg glæder mig over, at vi etablerer en pulje, som skal bruges til at forbedre cykelstierne og trafiksikkerheden. Desuden er det meget positivt, at vi fortsætter arbejdet med at styrke den vilde natur både bynært og på landet. 

Løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen siger:

- Det glæder mig, at vi nu kan udbygge og udvikle kommunens cykelstier og stisystemer, så det bliver endnu mere trygt og attraktivt at være aktiv i naturen.

Fakta om udvalgte dele af budgetaftalen for 2021:

 • Budgetaftalen for 2021-2024 overholder både den tekniske serviceramme og anlægsrammen. I forhold til servicerammen har Byrådet i årets aftale prioriteret at finansiere et løft i serviceudgifterne svarende til den øgede ramme.
 • Skatten sænkes. Den kommunale indkomstskat reduceres til 26,3 pct.
 • I alt igangsættes der med budgetaftalen initiativer for 212,6 mio. kr. over de kommende fire år
 • Der afsættes yderligere 62 mio. kr. til modernisering af Holbergskolen og etablering af en integreret løsning med en ny daginstitution. I alt er der afsat 80,4 mio. kr. til projektet.  
 • Der afsættes 18 mio. kr. til modernisering Pedersborg Skole til renovering af klimaskærm og nye køkkener i både skole og SFO.
 • Der afsættes 2 mio. kr. til et træningscenter ved Pedersborg Hallen og 10 mio. kr. til en træningshal ved Holbergskolen.
 • Cykelstisprojektet fra Bromme til Dianalund gennemføres i 2021 og der afsættes yderligere 1 mio. kr. stigende til 4 mio. kr. i 2024 til en pulje for forbedring og udvikling af cykelstier og trafiksikkerhed. 
 • Budgettet til genopretning og vedligehold af kommunens bygninger løftes med 4 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i 2024
 • Arbejdet med FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022 fortsættes
 • Anlægsbevillingen til Energi- og miljøpuljen fordobles til 5 mio. kr. årligt
 • Kommunens bosætningsstrategi videreføres. I budgetperioden er der i alt afsat 64,4 mio. kr. til byggemodning og byudvikling

Fristen for indsendelse af ændringsforslag til budget 2020-2023 er den 24. september 2020.

Budgettet for 2021-2024 vedtages af byrådet den 7. oktober 2020.

Hvem skal have kulturprisen

Har du en god ide til hvem, der skal have dette års kulturpris? Så send os et par ord, hvor du fortælller, hvorfor lige netop den person, forening eller kulturaktør fortjener at få prisen i 2020.

Lidt om Sorø Kommunes kulturpris

Hvert år uddeler Kultur og Fritidsudvalget en Kulturpris. Prisen går til en person, en gruppe eller institution, der har gjort en særlig indsats eller været nyskabende på det kulturelle område.

Prisen kan ikke søges, men uddeles på baggrund af en indstilling.

Har du gode ideer?

Har du oplevet en god koncert, set en spændende udstilling, eller gør din lokale kulturforening en helt særlig indsats lige der, hvor du bor, så tøv ikke med at fortælle Kultur og Fritidsudvalget, hvem du synes fortjener, at få en særlig anerkendelse. 

Indstillingen til dette års kulturpris  skal sendes til kulturogfritid@soroe.dk senest den 1. oktober.

Så vil Kultur og Fritidsudvalget udvælge, hvem der skal have prisen på deres møde den 4. november 2020. 

Tidligere prismodtagere

 • 2019: SUP - Sorø Ungdomsprojekt
 • 2018: Billedkunstner Soli Madsen
 • 2017: Lørdag i Hallen
 • 2016: Kyndelmisse
 • 2015: Sorø Jazzfestival
 • 2014: Bogcafeen i Stenlille Kulturhus
 • 2013: Kunstnergaarden i Dianalund
 • 2012: Helge Torm
 • 2011: Kirsten Ernst
 • 2010: Sorø Kultur og fritidscenter
 • 2009: Liv i Stenlille for Stenlille Festivalen.
 • 2008: Museumsdirektør Ea Stevns Matzon
 • 2007: Ruds Vedby Borgspil

Højvang søger IT udvikler/LIMS medarbejder

Miljølaboratoriet Højvang her i Dianalund søger en ny medarbejder. Læs mere om stillingen, og hvordan du sender din ansøgning herunder.

Højvang Laboratorier A/S er en virksomhed i udvikling. En væsentlig årsag til laboratoriets store succes skyldes vores dygtige og engagerede medarbejdere. Højvang beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere og har hovedsæde i Dianalund på Midtsjælland og har derudover afdelinger i Fredericia og Holstebro.

Vi søger en IT-udvikler, som kan hjælpe med at administrere/konfigurere og udvikle vores laboratorieinformationssystem.

Arbejdsopgaver

 • Udvikling og drift af Labware
 • Kravsspecifikation og -analyse samt teknisk løsningsdesign til opsætning af nye funktioner, fortrinsvis i Labware LIMS sammen med brugerne – og herunder også nyudvikling af støttefunktioner, på .Net-platformen.
 • Konfiguration af Labware, datastruktursspecifikation, samt udtræk i LIMS basic
 • Dokumentation af udviklingsarbejdet i henhold til gældende standarder
 • Understøtte implementering af andre systemer relevante for laboratoriedriften
 • Daglig support af laboratorierne i forbindelse med brug af eksisterende applikationer

Kvalifikationer

 • Bred, teknisk udviklererfaring, i systemer med høj grad af kompleksitet
 • eks. en uddannelse som datamatiker eller anden videregående uddannelse indenfor softwareudvikling, eller tilsvarende erfaring.
 • Erfaring med MS SQL-databaser, evt. optimering
 • LIMS Basic alternativt andre sprog
 • Erfaring med udvikling i/imod/brug af:
 • Labware/ Microsoft Dynamics Nav / Azure DevOps / C#/.Net
 • Engagement og god disciplin i arbejdet med kvalitetssikring og dokumentation
 • Du kan følge med skiftende prioriteringer, og mener, at deadlines skal overholdes.

Vi tilbyder

 • Masser af spændende og varierede opgaver indenfor alle ovenstående områder
 • Høj grad af selvstændighed
 • Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • Gode og engagerede kollegaer

Tiltrædelse

 • Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.
 • Ansøgning samt CV sendes til job@hmlab.dk Ã¢â‚¬â€œ spørgsmål til stillingen sendes ligeledes til denne adresse.

Ny uddeler i SuperBrugsen

Bjarne Barming fra Sorø bliver ny brugsuddeler fra den 15. September i SuperBrugsen i Dianalund. 

Nogle vil måske genkende Bjarne fra hans egen butik CD Hjørnet i Sorø Arkaden tilbage fra 2005 til 2009. Siden har Bjarne været butikschef i Lidl i Sorø i 5 år og fortsatte som butikschef i Fakta i Sorø frem til starten af 2020. Bjarne kommer fra en stilling som souschef i Coop Mad i Trekroner og er nu helt klar til at overtage stillingen som uddeler efter Jeanette. 

Jeanette rejser videre til en stilling som uddeler i en SuperBrugsen i hendes eget lokalområde i Svinninge. Det sidste Jeanette foretog i butikken var at få rykket rundt og få opstillet et nyt ankomstområde med nem mad til dagens måltider. 

Bjarne Barming glæder sig meget til at starte i jobbet og ser frem til at blive Dianalunds lokale brugsuddeler fra den 15. september.

Danmarks Naturfredningsforening Sorø søger affaldshelte for en dag

Den 19. September kl.10.00-13.00 samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day

Du har også mulighed for at give den lokale natur en håndsrækning og være med til at holde Sorø kommune ren. 

Du kan melde dig til på soroe@dn.dk eller ved at ringe til eller sende en sms til Linda Nielsen på 29822027. 

Indsamlingssække

Danmarks Naturfredningsforening kan være behjælpelige med indsamlingssække, anbefaling af indsamlingsruter, samt en aftale om, hvordan det indsamlede affald bliver hentet. 

Danmarks Naturfredningsforening kan tilbyde at levere et indsamlingskit, hvor man bor, hvis de bliver kontaktet i god tid.

Artikelbillede: Pixabay

Fødselsdag i Dianalund Centret

Fødselsdagen der var blevet rykket en uge på grund af Corona, gik over al forventning med mange mennesker både fredag og lørdag.

Særligt trak showet med Sine og frække Rikke og fuglen Gilbert mange børn og deres forældre, hvor de kunne grine og hygge sig på børnetorvet. Man kunne bagefter komme op og hilse på dukkerne.

Elbilerne blev også flittigt benyttet dagen igennem, efter at SuperBrugsen havde sat stort morgenbord frem med gratis morgenmad til alle de friske kunder der var mødt op.

Masser af lagkage

Der var i år bestilt mere lagkage end sidste år men alligevel blev det hele spist op. Alt i alt blev fødselsdagen en stor succes, med masser af glade børn og voksne.

Foreningen Alsidige Kvinder stod for uddelingen af lagkagerne

Valg til menighedsrådet

Der er valg til menighedsrådene den ved en valgforsamling den 15. september kl. 19.00 i Tersløse Sognegård.

Du kan også være med

Du kan også være med til at bestemme, hvad skal der ske i vores kirker de næste 4 år herunder blandt andet:

 • Skal der være flere aktiviteter for børn og unge?
 • Skal der være flere foredragsaftener, sangcaféer, koncerter?
 • Skal der være alternative gudstjenester?
 • Skal gudstjenesterne ligge på et andet tidspunkt?

Mød op den 15. september kl. 19 i Tersløse Sognegård og stil op som kandidat eller vær med til at vælge hvem der skal sidde i menighedsrådet.

Dagsorden ved en valgforsamling

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Kilde: Kirkeministeriet